CÁC TÁC PHẨM THUỘC THỂ LOẠI PHÓNG SỰ
STT Tên Tác Phẩm Nghe Xem VB
1 -Tên TP: Hành quân trong lòng dân
-Tác giả: ANNT
-Đơn vị Truyền Hình An Ninh Ninh Thuận
Nghe File Dự Thi Xem VB
2 -Tên TP: Thắp sáng đường quê
-Tác giả: ANNT
-Đơn vị Truyền Hình An Ninh Ninh Thuận
Nghe File Dự Thi Xem VB
3 -Tên TP: Đình làng Tri Thủy
-Tác giả: Tập thể Đài
-Đơn vị Ðài TT Huyện Ninh Hải
Nghe File Dự Thi Xem VB
4 -Tên TP: Xử lý chất thải ngay tại nhà là giải pháp tích cực để bảo vệ môi trường
-Tác giả: Tập thể Đài
-Đơn vị Ðài TT Huyện Thuận Bắc
Nghe File Dự Thi Xem VB
5 -Tên TP: Nghị quyết Pi Năng Xuân
-Tác giả: Mộng Thu
-Đơn vị Phòng Thời Sự - Ðài PT&TH Tỉnh Ninh Thuận
Nghe File Dự Thi Xem VB
6 -Tên TP: Đội mã la gia tộc
-Tác giả: Minh Triều
-Đơn vị Phòng Chuyên mục - Ðài PT&TH Tỉnh Ninh Thuận
Nghe File Dự Thi Xem VB
7 -Tên TP: Những tỉ phú nông dân trên vùng đất hạn
-Tác giả: Thanh Thắng, Thu Trình
-Đơn vị Phòng Chuyên mục - Ðài PT&TH Tỉnh Ninh Thuận
Nghe File Dự Thi Xem VB
8 -Tên TP: Ông Trần Văn Cư với sáng kiến phòng và điều bị bệnh lở mồm, long móng
-Tác giả: Thành Nhân
-Đơn vị Phòng Biên tập - Ðài PT&TH Tỉnh Ninh Thuận
Nghe File Dự Thi Xem VB
9 -Tên TP: Nhịp đập hồi sinh
-Tác giả: Tập thể
-Đơn vị Phòng Chuyên mục - Ðài PT&TH Tỉnh Ninh Thuận
Nghe File Dự Thi Xem VB
10 -Tên TP: Phát triển thương hiệu đặc sản vùng nắng gió
-Tác giả: Hòa Diệu, Thành Nhân
-Đơn vị Phòng Chuyên mục - Ðài PT&TH Tỉnh Ninh Thuận
Nghe File Dự Thi Xem VB