BẠN ĐANG NGHE TÁC PHẨM: Ông Trần Văn Cư với sáng kiến phòng và điều bị bệnh lở mồm, long móng